กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า "การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว"

 

ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ กำหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 11 ประเภทโครงการจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามเอกสารท้ายประกาศ ข้อ ง. ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็น และคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาต ต่อไป

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการอนุมัติ หรืออนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการตั้งนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมหลอมโลหะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพ ของเสียรวม หรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน ซึ่งจะต้องจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามข้อกำหนด โดยคณะกรรมการ รับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมศาสตร์ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามข้อกำหนดการรับสมัครดังกล่าว

 

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจักได้ขึ้นทะเบียน เพื่อคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทโครงการ หรือกิจการตามลำดับต่อไปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง